ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

11 พฤษภาคม 2561 อำเภอสว่างแดนดิน จัดงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลังสตรีสว่างแดนดิน เพื่อแก้ไขปัญหา เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

4 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ฮมแสน หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร พร้อมนายธนธรณ์ เจริญชัยและ นางมุกดา บุตรละคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าสะอาด ม.8 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พร้อมทีม พช. อ.สว่างแดนด

3 พฤษภาคม 2561 นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.สว่างแดนดิน) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอสว่างแดนดิน ชั้น 2

Page 3 of 2712345...1020...Last »