ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

พช.เมืองสกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมภูผาแด่น (ชั้น3) ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ