ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนฯ หมู่บ้านละ 12 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 24 คน รวมผู้เข้าอบรม 240 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจคณะทำงานฯและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับทราบกรอบ/แนวทางและนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ) ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บมูลและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด โดยนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องจันทสาโร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องธรรมรงค์ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร รับชมการประชุม Video Conference ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561 โดยมี หัวหน้ากลุ่ม,หัวหน้าฝ่าย,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม Video Conference ณ ห้องไหมคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมของดีกลุ่มสนุก ที่กำหนดจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดกลุ่มสนุก โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว ณ บริเวณหน้าโรงหนังเมเจอร์ซีนีแพล๊กซ์ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์จังหวัด โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการเข้าประชุมพิจารณาการดำเนินงานและการกู้ยืมเงินแก่สมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี,หัวหน้ากลุ่ม,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการเปิดพิธี กิจกรรม “สภากาแฟ และ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” (SPORT FOR ALL 4.0) โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้ากลุ่ม และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร(สระพังทอง) จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)