ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12 และ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชกาลจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษา คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี นาย สุริยะวิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นาย ประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้ติดตามความก้าวหน้าการสร้างอาคารอเนกประสงค์ฟาร์มประชารัฐ