ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการผ้าครามสู่สากล กิจกรรมพัฒนาไหมย้อมครามต้นแบบสู่สากล กิจกรรมที่1 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาไหมไทย