ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษ การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรม ณ โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านดอนแคน ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร