ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.สกลนคร ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชฑัณฑ์”