ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กยากจน โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องจันทสาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00น. นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และฐานการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว เข้าร่วมการเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมแจกขนม ไอศครีม จักรยานสำหรับเด็กเล็ก และหม้อหุงข้าว ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามมิ่งเมือง จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ตามภารกิจหน่วยงาน และกำหนดแผนพัฒนาเครือข่าย ผ้าขาวม้า ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และนักวิชาการ ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 03 มกราคม 2563 เวลา 15.30น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ครั้งที่ 68 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 03 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้มาติดตามและประชุมเพื่อรับทราบสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร และให้ข้อชี้แนะการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่แพร่หลายและยั่งยืน โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันนี้ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร อวยพรปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)