วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน - พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร (ณ เดือนสิงหาคม 2560)

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

นางศิรินันท์ รักขติวงศ์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

นายประสาท ทัศคร

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชัยรัตน์ สุวัตธิกะ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายมนตรี ฮมแสน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายชัยศรี อุปละ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจิรา บุญบรรจง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน(ชำนาญการพิเศษ)

นางนันทัชพร นามพิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางยุพา แพงจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอินทรา อาษาสร้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมัย เชิงหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทัศนาภรณ์ จิรารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกุมารี ขอดเมชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุกี ใยสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวขนิษฐา เปรี่ยมดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบัณฑิต วิริยะเจริญกิจ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางกมลรัตน์ หัศกรรจ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางมุกดา บุตรละคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรุณี สุระคาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอรอนงค์ พรมแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี ด้วงพิทักษ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายอดิเทพ คำเสงี่ยม

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางเอมอมร สุนทร

พนักงานพิมพ์ระดับ ส 3

นายบัณฑิต ภูช่างทอง

พนักงานสถานที่ระดับ บ 2

นายนที อุปพงษ์

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส 2

นายจำรูญ ยะไชยศรี

พนักงานขับรถยนต์ระดับ ส 2

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานอำเภอ จำนวน 18 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)