ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร : คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”อยู่เย็น เป็นสุข”และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

จังหวัดสกลนคร : คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ”อยู่เย็น เป็นสุข”และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
** จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมีนายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ,ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวด โดยกำหนดดำเนินการในระหว่าง วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ดังนี้
เวลา 09.30 น.
** คัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ณ ศาลาประชาคมบ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำหรับเกณฑ์การคัดสรรฯ ประกอบด้วย
1. การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือนและต้องปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2. มีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
3. มีระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เช่น กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชน กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล หรือมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณะประโยชน์
4. มีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
5. มีโครงการ/กิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน
เวลา 13.30 น.
** คัดสรรตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลไฮหย่อง ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 15 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน โดยมีเกณฑ์การคัดสรรฯ ประกอบด้วย
1. มิติด้านความมั่นคง : ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านความสามัคคีปรองดอง ด้านการยึดหลักประชาธิปไตย ด้านการปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด และด้านการบริหารจัดการชุมชน
2. มิติด้านความมั่งคั่ง : สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้านแหล่งทุนชุมชน และด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
3. มิติด้านความยั่งยืน : ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา
** กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และในปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ํา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการพัฒนาชุมชนพ้นความยากจน และให้พสกนิกรร่วมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยกรมฯ จัดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัล รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี
~~~~~~🌟~~~~~~
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)