ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357 และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา โมเดล” และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 86 คน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น หมู่ที่ 15 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 5 วัน (22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564) ทั้ง 86 คน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามขั้นตอน ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ พัฒนา 3 ขุมพลัง (พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา) การฝึกปฏิบัติ สรุปผล ถอดบทเรียน จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ หลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ฝึกปฏิบัติพื้นฐานการออกแบบเพื่อจัดการพื้นที่ ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลอง (กระบะทราย) นำเสนองานจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” Team Building ฝึกการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ หาอยู่ หากิน การกตัญญูต่อสถานที่ พัฒนาจิตใจ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทั้ง 86 คน สามารถนำความรู้ที่ได้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
ในการนี้ นายรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น สกลนคร ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
สุดท้ายนี้ การสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จะเป็นบันไดก้าวแรกให้กับ 86 คนพัฒนาพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้เป็นต้นแบบและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ต่อไป
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)