ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 โครงการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น สกลนคร

วันที่ 4 โครงการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 06.00 – 21.00 น.
ครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา โมเดล” และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 86 คน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 4 กิจกรรมประกอบด้วย สุขภาพพึ่งตนพัฒนา 3 ขุมพลัง พลังกาย พลังใจ พลังปัญา ฝึกปฏิบัติจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ Team building ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ หาอยู่ หากิน สรุปบทเรียนฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ หาอยู่ หากิน
โดยการกำกับดูแลและให้ความรู้จากวิทยากรของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฅนฮักถิ่น หมู่ที่ 15 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

Facebook
Twitter
Google Plus
Line

(Visited 1 times, 1 visits today)