ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15.30 น.
นายอาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งได้แจ้งนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเริ่มประชุมได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่บุคลากรในสังกัดผ่านหลักสูตรการเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-learning ซึ่งเป็นช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรนอกระบบชั้นเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ชุดวิชา จำนวน 1 ราย คือ นายเวียงชัย พ่อศรีชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวานรนิวาส
สำหรับการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้
1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนคร สำหรับกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ปี 2564 เน้นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จำนวน 10 กลุ่ม
2) การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประกอบด้วย
2.1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
2.2 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
2.3 องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน
2.4 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
2.5 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
3) การประกวดผ้าทอมือและชุดสวมใส่ ผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จังหวัดสกลนคร ในงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 12 – 21 มีนาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
4) การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอให้พัฒนาการอำเภอ มอบหมายพัฒนากรพี่เลี้ยงกำกับดูแลนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตามกรอบ TOR ของกรมการพัฒนาชุมชน และให้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
5) การดำเนินงานศูนย์รวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร ขอให้พัฒนาการอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพที่สนใจ นำผลิตภัณฑ์ ฝากจำหน่ายที่ศูนย์รวมฯ
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)