ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสกลนคร มอบนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2564

จังหวัดสกลนคร มอบนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น.
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร เชื่อมโยงกับงานพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย แนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และการชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด / ภารกิจที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วน ของทุกกลุ่มงาน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้นำแนวทางไปใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
~~~~~~🌟~~~~~~
**Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สกลนคร…รายงาน**

(Visited 1 times, 1 visits today)