ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สกลนคร ดำเนินกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พช.สกลนคร ดำเนินกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านของตำบลนาตาลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการชี้แจงวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การจัดทำแผน และร่วมกันวางแผนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
>>อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร<<

(Visited 1 times, 1 visits today)