ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หนัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างการเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง กับอาจารย์หนุ่ย (คุณไกรวรรณ อัครกุล) ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หนัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างการเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง กับอาจารย์หนุ่ย (คุณไกรวรรณ อัครกุล) ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 11.00 น.
นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หนัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ พัฒนาการอำเภอสว่างแดนดิน และเจ้าหน้าที่พัฒนาการชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
ศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา พร้อมปรึกษาหารือแนวทางการสร้างการเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง กับอาจารย์หนุ่ย (คุณไกรวรรณ อัครกุล) ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)