ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มช้างพลังสอง บ้านโนนหัวช้าง อ.ภูพาน และ กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม บ้านหนองแข้ อ.โคกศรีสุพรรณ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงาน เข้าร่วมการติดตาม ณ บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน และ กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มช้างพลังสอง บ้านโนนหัวช้าง อ.ภูพาน และ กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม บ้านหนองแข้ อ.โคกศรีสุพรรณ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงาน เข้าร่วมการติดตาม ณ บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน และ กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มช้างพลังสอง บ้านโนนหัวช้าง อ.ภูพาน และ กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม บ้านหนองแข้ อ.โคกศรีสุพรรณ
โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงาน เข้าร่วมการติดตาม
ณ บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน และ กลุ่มผ้าไหมย้อมคราม บ้านหนองแข้ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)