ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการและประเมิณผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร รอบการประเมินที่ 2 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการและประเมิณผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร รอบการประเมินที่ 2 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติราชการและประเมิณผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร รอบการประเมินที่ 2 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562
โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าฝ่าย,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(Visited 1 times, 1 visits today)