ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 2/2561

นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. 

จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ครั้งที่ 2/2561

โดยมี นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุม

โดยมี นายมนตรี ฮมแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าประชุม จำนวน 37 คน

 ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)