พช.สกลนคร ใสสะอาด

มิติที่ 3 : ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 : ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

มิติที่ 5 : ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

(Visited 1 times, 1 visits today)