สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กยากจน โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องจันทสาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที [...]

โดย sakonnakhon วันที่ 16 ม.ค. 2563

นายมนตรี ฮมแสน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสกลนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ลิงค์หน่วยงาน