สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน ๕ มีนา ไปนาวาน โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดสกลนคร โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทุกอำเภอ/ผู้นำชุมชน/แกนนำหมู่บ้าน/ครัวเรือนเป้าหมายฯและผู้สนใจ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 230 คน ณ ศูนย์ฅนมีใจ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ บ้านชุมพล หมู่ที่ 4 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร

[...]

โดย sakonnakhon วันที่ 09 มี.ค. 2563

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

เกี่ยวกับหน่วยงาน

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 28 มกราคม 12.30 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าพบ รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ. ดร. ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน โดยทางมหาวิทยาลัยจะร่วมกับสาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งในการหารือจะได้มีการประชุมร่วมกันหลังจากได้ศึกษาแพลทฟอร์มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก 50 ราย เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ก่อนที่นักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินงาน ณ ห้องทำงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 28 ม.ค. 2563

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดสกลนคร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าไทยและเครื่องแต่งกาย โดยมีนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดสกลนคร นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร หน่วยงานราชการจำนวน 32 หน่วยงาน พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และอาสาพัฒนา ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 27 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ลิงค์หน่วยงาน