สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 28 มกราคม 12.30 น. นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าพบ รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ. ดร. ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน โดยทางมหาวิทยาลัยจะร่วมกับสาขานิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งในการหารือจะได้มีการประชุมร่วมกันหลังจากได้ศึกษาแพลทฟอร์มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรุ่นแรก 50 ราย เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ก่อนที่นักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินงาน ณ ห้องทำงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที [...]

โดย sakonnakhon วันที่ 28 ม.ค. 2563

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์

พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

เกี่ยวกับหน่วยงาน

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดสกลนคร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าไทยและเครื่องแต่งกาย โดยมีนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดสกลนคร นายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร หน่วยงานราชการจำนวน 32 หน่วยงาน พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และอาสาพัฒนา ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

โดย sakonnakhon วันที่ 27 ม.ค. 2563

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยการนำของนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” ในเวทีงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ซึ่งมีอำเภอเข้าร่วมประกวด 18 ทีมอำเภอ ทีมละ 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้สามารถสร้างกระแสปลุกเร้างานของกรมการพัฒนาชุม ให้เป็นที่แพร่หลาย แก่ประชาชนทั่วไปที่ไปเที่ยวงานรวมน้ำใจไทสกล ได้รับทราบภารกิจและบทบาทของกรมฯ ในการสร้างชุมชนของเจ้าหน้าที่และความผูกพันที่มีต่อประชาชนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนและก้าวเดินไปพร้อมกับประชาชน โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และตัวแทนจากพัฒนาการอำเภอ เป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ซึ่งผลการแข่งขันอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 อำเภอเต่างอย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อำเภอคำตากล้า และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 อำเภอโพนนาแก้ว

โดย sakonnakhon วันที่ 21 ม.ค. 2563

@พช. สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม@ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาต่อ ยอดผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรม และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีนายมนตรี ฮมแสน รกท.พัฒนาการจังหวัดสลกนคร คณะกรรมการ KBO จังหวัดสกลนคร และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่วย 20 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจันทสาโร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น

โดย sakonnakhon วันที่ 21 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ลิงค์หน่วยงาน